Algemene voorwaarden NFB Coating

Algemene voorwaarden Vereniging-ION

Algemene voorwaarden uitgegeven door Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (Vereniging ION), gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland, nummer 124/2014, op 17 juni 2014.

Uitgave van Vereniging ION, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. Vereniging ION

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedin- gen die een lid van de V-ION doet, op alle overeenkom- sten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover het lid van de V-ION aanbieder dan wel leverancier
 • Het lid van de V-ION dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
 • Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdracht- gever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst
 • Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de V-ION.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen zijn
 • Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekenin- gen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop
 • De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats op- drachtnemer, conform Incoterms 2010. De prijzen zijn ex- clusief omzetbelasting en
 • De inhoud van folders en overige drukwerken behoren niet tot de aanbieding en binden opdrachtnemer niet, tenzij er in de aanbieding uitdrukkelijk naar wordt
 • De door de opdrachtnemer aangeboden prijs geldt slechts in combinatie met de aangeboden aantallen
 • Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet aanvaardt, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij op- drachtgever in rekening te

 

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van in- dustriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en
 • De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gege- vens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast scha- devergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 • Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadever- goeding op grond van de wet worden

 

Artikel 4: Emballage en verpakking

 • Opdrachtgever verbindt zich jegens de opdrachtnemer de te bewerken zaken behoorlijk te verpakken, en op zoda- nige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat
 • Opdrachtnemer zal de bewerkte zaken verpakken hetzij in de oorspronkelijke verpakking, hetzij in een nieuwe ver- pakking, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer, zo- danig dat de bewerkte zaken bij normaal vervoer hun be- stemming in goede staat kunnen De nieuwe verpakking wordt tegen kostprijs berekend en niet terug- genomen.
 • Indien door opdrachtnemer voor de verpakking en/of het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers etc. ter beschikking zijn gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van een statiegeld of een waarborg- som - ter beschikking heeft doen stellen, is opdrachtgever verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden etc. terug te zenden naar het door opdracht- nemer opgegeven adres, bij gebreke waarvan opdrachtge- ver aan opdrachtnemer volledige schadevergoeding is ver-

 

Artikel 5: Adviezen en verstrekte informatie

 • Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen betrekking hebben op de
 • Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekenin- gen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aan- spraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, teke- ningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en
 • Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoorde- lijkheid voor een door of namens opdrachtgever uitge- werkt en/of voorgeschreven oppervlaktebehandelings- plan, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding daar-
 • Wenst opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem uitgewerkte oppervlaktebehande- lingsplan aan de opdrachtnemer over te dragen, dan be- hoeft deze die verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan opdrachtnemer dient voldoende tijd te worden gela- ten om, na onderzoek, over deze overdracht een beslis- sing te
 • Van opdrachtnemer kan niet worden gevergd dat hij het in 5 genoemde onderzoek kosteloos verricht, tenzij reeds uit de aanvraag voor een aanbieding uitdrukkelijk is gebleken dat opdrachtgever de verantwoordelijkheid op opdrachtnemer wil overdragen.
 • Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoorde- lijkheid voor materialen en onderdelen die door op- drachtgever zelf ter beschikking zijn

 

Artikel 6: Levertijd / uitvoeringsperiode

 • De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door op- drachtnemer bij benadering
 • Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperio- de gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat mo- ment bekend
 • De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeen- stemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, defini- tieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (ter- mijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voor- waarden voor de uitvoering van de opdracht is
 • Als er sprake is van andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de lever- tijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze om- standigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
  1. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die op- drachtnemer nodig heeft om de materialen en onder- delen daarvoor te (laten) leveren en om het meer- werk te verrichten. Als het meerwerk niet in de plan- ning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit
  2. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uit- voeringsperiode verlengd met de duur van de opschor- Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

 

 1. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de le- vertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane
 • Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te
 • Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbin-

 

Artikel 7: Risico-overgang

 • Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigings- plaats opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan
 • Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat op- drachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van op- slag, laden, transport en lossen rust in dat geval op op- Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
 • Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het be- zit heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst

 

Artikel 8: Prijswijziging

 • Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeen- komst aan opdrachtgever
 • Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen:
  1. als de prijsstijging zich voordoet;
  2. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
  3. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingster-

 

Artikel 9: Overmacht

 • Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tij- delijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen je- gens opdrachtgever na te
 • Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstan- digheid dat leveranciers, onderaannemers van opdracht- nemer of door opdrachtnemer ingeschakelde transpor- teurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materia- len, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of
 • Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtne- mer kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nage-
 • Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nage-
 • Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als ge- volg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden

 

Artikel 10: Omvang van het werk

 • Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Op- drachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdracht- nemer een afschrift van de hiervoor genoemde beschei- den aan hem toe te
 • In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
  1. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
  2. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektrici- teit of andere infrastructurele voorzieningen;
  3. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
  4. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
  5. reis- en

 

Artikel 11: Wijzigingen in het werk

 • Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
  1. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de spe- cificaties of het bestek;
  2. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
  3. geschatte hoeveelheden meer dan 10%
 • Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt
 • Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepa- lende factoren die golden op het moment van het sluiten van de
 • Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van op- drachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen:
  1. als het meerwerk zich voordoet;
  2. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
  3. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingster-
 • Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van

 

Artikel 12: Uitvoering van het werk

 • Wanneer de werkzaamheden buiten het bedrijf van de opdrachtnemer plaatsvinden, zorgt opdrachtgever ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
  1. gas, water en elektriciteit;
  2. verwarming;
  3. afsluitbare droge opslagruimte;
  4. op grond van de Arbowet en regelgeving voorgeschre- ven
 • Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtge- ver en derden, zoals gereedschappen, voor het werk be- stemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden wor- den verricht of op een andere overeengekomen plaats, wanneer dit een plaats buiten het bedrijf van de op- drachtnemer
 • Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s genoemd in lid 2 van dit artikel. Op- drachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Opdracht- gever dient opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van be- taling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzeke- raar te melden ter verdere behandeling en
 • Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ont- staat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit Opdrachtge-

 

ver is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

 • De door de opdrachtnemer vervaardigde gereedschappen of hulpmiddelen die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de overeenkomst blijven het eigendom van de op- drachtnemer, ook als hij hiervoor een vergoeding in reke- ning heeft gebracht.

 

Artikel 13: Oplevering van het werk

 • Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
  1. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
  2. als het werk door opdrachtgever in gebruik is geno- Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd be- schouwd;
  3. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en op- drachtgever niet binnen 8 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
  4. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nagele- verd en die ingebruikname van het werk niet in de weg
  5. als het werk aan de opdrachtgever is toegezonden, of in de macht van de opdrachtnemer is
 • Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij ver- plicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient op- drachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgele- verde delen van het

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 • In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdracht- nemer gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te
 • De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbe-
 • Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maxi- maal 15% (exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat on- derdeel of die
 • Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  1. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Op- drachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;
  2. Onder opzichtschade wordt onder an- dere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Op- drachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren;
  3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloos- heid van hulppersonen of niet leidinggevende onder- geschikten van
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als ge- volg van een niet deugdelijk uitgevoerde
 • Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt drie jaren na de (op)levering.
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aan- spraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdracht- gever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of mate-

 

Artikel 15: Garantie en overige aanspraken

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat op- drachtnemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeen- gekomen prestatie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van
 • Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is ge- weest, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest opdracht- nemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de presta- tie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoe- Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd mate- riaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en ri- sico nieuw materiaal aan te leveren.
 • Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden
 • Voor rekening van opdrachtgever komen:
  1. alle transport- of verzendkosten;
  2. kosten voor demontage- en montage;
  3. reis- en
 • Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te
 • Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van op- drachtnemer heeft
 • Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
 • normale slijtage;
 • onoordeelkundig gebruik;
 • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 • installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkom- stig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van door op- drachtgever gebruikte materialen of hulpmidde-
 1. Geen garantie wordt gegeven op:
  • geleverde zaken die niet nieuw waren op het mo- ment van levering;
  • het keuren en repareren van zaken van opdracht- gever;
  • onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is
  • Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non- conformiteit of welke andere grondslag dan
  • Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet

 

Artikel 16: Reclame

 • Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft
 • Wanneer bij een partijlevering het gebrek in de prestatie slechts één procent of minder van het aantal geleverde zaken betreft, zal de opdrachtgever de gehele partij zon- der enige aanspraak op de opdrachtnemer dienen te ac-
 • Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer

 

hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

 

Artikel 17: Niet afgenomen zaken

 • Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te
 • Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde opdrachtnemer tot aflevering in staat te
 • Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever
 • Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 18: Betaling

 • Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van op- drachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen
 • Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
  1. bij balieverkoop contant;
  2. bij termijnbetaling:
   • 40% van de totale prijs bij opdracht;
   • 50% van de totale prijs na aanvoer van het mate- riaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werk- zaamheden;
   • 10% van de totale prijs bij oplevering;
  3. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na fac-
 • Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeen- gekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van op- drachtnemer om
 • Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op op- drachtnemer te verrekenen of om op te schorten is uitge- sloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdracht- nemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
 • Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
  1. een betalingstermijn is overschreden;
  2. het faillissement of de surseance van betaling van op- drachtgever is aangevraagd;
  3. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
  4. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of ge- liquideerd;
  5. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsane- ring, onder curatele wordt gesteld of is
 • Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever di- rect rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente be- draagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke ren- te als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
 • Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtge- ver te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtne- mer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daar- naast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op op- drachtgever te verrekenen met schulden van aan op- drachtnemer gelieerde ondernemingen aan opdrachtge- Verder is opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan op- drachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot dezelf- de groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.
 • Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de over- eengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan op- drachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-.

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):

over de eerste € 3.000,- 15%
over het meerdere tot € 6.000,- 10%
over het meerdere tot € 15.000,- 8%
over het meerdere tot € 60.000,- 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

 • Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van op-

 

Artikel 19: Zekerheden

 • Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is op- drachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtne- mer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor be- taling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in ver- Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtge- ver te verhalen.
 • Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zo- lang opdrachtgever:
  1. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkom- sten;
  2. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boe- te, rente en kosten, niet heeft voldaan.
 • Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale be- drijfsuitoefening niet bezwaren of
 • Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Op- drachtgever zal daartoe alle medewerking
 • Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krij- gen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte ver- langt een pandrecht en een
 • Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeen- komst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigen- domsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als op- drachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet

 

Artikel 20: Beëindiging van de overeenkomst

20.1 Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeen- komst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdracht- nemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

 

Artikel 21: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Het Nederlands recht is van
 • Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is
 • Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.