Algemene voorwaarden NFB Coating

Algemene voorwaarden Vereniging ION

Algemene voorwaarden uitgegeven door de Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (KvK-nummer: 40476749), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK03/2300562 op 17 maart 2021.

Uitgave van Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (afgekort Vereniging ION), Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. ÓVereniging ION

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een lid van de Vereniging ION doet, op alle overeen- komsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover het lid van de Ver- eniging ION aanbieder dan wel leverancier is.
 2. Het lid van de Vereniging ION dat deze voorwaarden ge- bruikt wordt aangeduid als De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
 3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtge- ver en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voor- waarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
 4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Vereniging ION.

Artikel 2: Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen na- dat de aanvaarding hem heeft bereikt.
 • Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledig- heid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
 • De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitge- drukt, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of be- lastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclu- sief reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkos- ten alsmede kosten voor laden, lossen en medewerking ver- lenen aan douaneformaliteiten.
 • De inhoud van folders en overige drukwerken behoren niet tot de aanbieding en binden opdrachtnemer niet, tenzij er in de aanbieding uitdrukkelijk naar wordt verwezen.
 • De door de opdrachtnemer aangeboden prijs geldt slechts in combinatie met de aangeboden aantallen producten.

 

Artikel 3: Geheimhouding

 • Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtge- ver verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrou- welijk en zullen niet door opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeen-
 • De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door op- drachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden ver-
 • Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit ar- tikel genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtre- ding een direct opeisbare boete verschuldigd van € 000,-

. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 • Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde in- formatie op eerste verzoek, binnen een door opdrachtne- mer gestelde termijn, naar keuze van opdrachtnemer, re- tourneren of Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk op- eisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4 Emballage en verpakking

 • Opdrachtgever verbindt zich jegens de opdrachtnemer de te bewerken zaken behoorlijk te verpakken, en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun be- stemming in goede staat bereiken.
 • Opdrachtnemer zal de bewerkte zaken verpakken hetzij in de oorspronkelijke verpakking, hetzij in een nieuwe verpak- king, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer, zodanig dat de bewerkte zaken bij normaal vervoer hun bestem- ming in goede staat kunnen De nieuwe verpakking wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen.
 • Indien door opdrachtnemer voor de verpakking en/of het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers etc. ter beschikking zijn gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van een statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is opdrachtgever ver- plicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laad- borden etc. terug te zenden naar het door opdrachtnemer opgegeven adres, bij gebreke waarvan opdrachtgever aan opdrachtnemer volledige schadevergoeding is

Artikel 5: Adviezen en verstrekte informatie

 • Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.
 • Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aan- spraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.
 • Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijk- heid voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt en/of voorgeschreven oppervlaktebehandelingsplan, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding daarvan.
 • Wenst opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem uitgewerkte oppervlaktebehandelings- plan aan de opdrachtnemer over te dragen, dan behoeft deze die verantwoordelijkheid niet te Aan op- drachtnemer dient voldoende tijd te worden gelaten om, na onderzoek, over deze overdracht een beslissing te ne- men.
 • Van opdrachtnemer kan niet worden gevergd dat hij het in

5.5 genoemde onderzoek kosteloos verricht, tenzij reeds uit de aanvraag voor een aanbieding uitdrukkelijk is geble- ken dat opdrachtgever de verantwoordelijkheid op op- drachtnemer wil overdragen.

 • Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijk- heid voor materialen en onderdelen die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.

 

Artikel 6: Levertijd / uitvoeringsperiode

 • Een opgegeven levertijd en/of uitvoeringsperiode is indica-
 • De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstem- ming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de overige voorwaarden voor de uitvoe- ring van de opdracht is voldaan.
 • Als er sprake is van:
  1. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend wa- ren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode op- gaf, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode ver- lengd met de tijd die opdrachtnemer, met inachtne- ming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht on- der deze omstandigheden uit te voeren;
  2. meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met inachtne- ming van zijn planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;
  3. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van zijn plan- ning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren, nadat de reden voor opschorting is komen te vervallen; Be- houdens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een si- tuatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.
 • Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen.
 • Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrij- ding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

 

Artikel 7: Levering en risico-overgang

 • Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan op- drachtgever en aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.
 • Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op op- drachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
 • Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij op- drachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Als opdrachtgever de in te rui- len zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

Artikel 8: Prijswijziging

8.1  Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeen- komst, aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van opdracht- nemer te voldoen.

 

Artikel 9: Overmacht

 • Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 • Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandig- heid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandighe- den, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, uitbra- ken van infectieziekten (waaronder pandemieën), zoals CO- VID-19, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereed- schappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakin- gen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkin-
 • Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn ver- plichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te Als de overmacht situatie is vervallen, komt op- drachtnemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.
 • Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend on- mogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssitua- tie meer dan zes maanden heeft geduurd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te Opdrachtgever is in die geval- len bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door opdrachtnemer.
 • Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 10: Omvang van het werk

 • Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdracht- gever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet:
  1. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
  2. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit, internet of andere infrastructurele voorzieningen;
  3. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aan- wezige zaken;
  4. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
  5. verticaal en horizontaal

Artikel 11: Meerwerk

 • Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- werk als:
  1. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de speci- ficaties of het bestek;
  2. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet over- eenstemt met de werkelijkheid;
  3. geschatte hoeveelheden meer dan 5%
 • Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meewerk op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

 

Artikel 12: Uitvoering van het werk

 • Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werk- zaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werk- zaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voor- zieningen, zoals:
  1. gas, water en elektriciteit;
  2. verwarming;
  3. afsluitbare droge opslagruimte;
  4. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschre- ven
 • Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van zaken van opdrachtne- mer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt ma- terieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeen- gekomen
 • Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is op- drachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daar- naast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzeke- ring(en) en een bewijs van betaling van de premie te stu- ren. Als er sprake is van schade is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.
 • De door de opdrachtnemer vervaardigde gereedschappen of hulpmiddelen die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de overeenkomst blijven het eigendom van de opdrachtnemer, ook als hij hiervoor een vergoeding in rekening heeft ge-

 

Artikel 13: Oplevering van het werk

 • Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
  1. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
  2. als het werk door opdrachtgever in gebruik is Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
  3. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de mededeling schriftelijk ken- baar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedge- keurd;
  4. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan;
  5. als het werk aan de opdrachtgever is toegezonden, of in de macht van de opdrachtnemer is gekomen.
 • Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

  Artikel 7: Levering en risico-overgang

  • Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan op- drachtgever en aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.
  • Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op op- drachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
  • Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij op- drachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Als opdrachtgever de in te rui- len zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

  Artikel 8: Prijswijziging

  8.1  Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeen- komst, aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van opdracht- nemer te voldoen.

   

  Artikel 9: Overmacht

  • Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
  • Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandig- heid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandighe- den, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, uitbra- ken van infectieziekten (waaronder pandemieën), zoals CO- VID-19, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereed- schappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakin- gen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkin-
  • Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn ver- plichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te Als de overmacht situatie is vervallen, komt op- drachtnemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.
  • Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend on- mogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssitua- tie meer dan zes maanden heeft geduurd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te Opdrachtgever is in die geval- len bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door opdrachtnemer.
  • Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

  Artikel 10: Omvang van het werk

  • Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdracht- gever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.
  • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet:
   1. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
   2. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit, internet of andere infrastructurele voorzieningen;
   3. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aan- wezige zaken;
   4. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
   5. verticaal en horizontaal

  Artikel 11: Meerwerk

  • Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- werk als:
   1. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de speci- ficaties of het bestek;
   2. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet over- eenstemt met de werkelijkheid;
   3. geschatte hoeveelheden meer dan 5%
  • Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meewerk op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

   

  Artikel 12: Uitvoering van het werk

  • Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werk- zaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werk- zaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voor- zieningen, zoals:
   1. gas, water en elektriciteit;
   2. verwarming;
   3. afsluitbare droge opslagruimte;
   4. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschre- ven
  • Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van zaken van opdrachtne- mer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt ma- terieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeen- gekomen
  • Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is op- drachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daar- naast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzeke- ring(en) en een bewijs van betaling van de premie te stu- ren. Als er sprake is van schade is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.
  • De door de opdrachtnemer vervaardigde gereedschappen of hulpmiddelen die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de overeenkomst blijven het eigendom van de opdrachtnemer, ook als hij hiervoor een vergoeding in rekening heeft gebracht.

   

  Artikel 13: Oplevering van het werk

  • Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
   1. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
   2. als het werk door opdrachtgever in gebruik is Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
   3. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de mededeling schriftelijk ken- baar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedge- keurd;
   4. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan;
   5. als het werk aan de opdrachtgever is toegezonden, of in de macht van de opdrachtnemer is gekomen.
  • Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
  • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.
 • Artikel 14: Aansprakelijkheid

  • In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtne- mer gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te
  • De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verze- De omvang van deze verplichting is echter nooit ho- ger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.
  • Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot scha- devergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale op- drachtsom (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting be- perkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering. In geval van duur- overeenkomsten is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de verschuldigde opdrachtsom over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
  • Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
   1. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten.
   2. Onder opzichtschade wordt onder an- dere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de na- bijheid van de plaats waar wordt gewerkt.
   3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloos- heid van hulppersonen of niet leidinggevende onderge- schikten van opdrachtnemer.

  Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren.

  • Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd ma- teriaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde be-
  • Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt drie ja- ren na de (op)levering.
  • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspra- ken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en waarvan de door opdrachtnemer geleverde producten of materialen onderdeel uitmaakten. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

   

  Artikel 15: Garantie en overige aanspraken

  • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat op- drachtnemer voor een periode van zes maanden na (op)le- vering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelleden nader wordt
  • Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeen- gekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garan-
  • Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitge- voerd, zal opdrachtnemer binnen een redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of op- drachtgever crediteert voor een evenredig deel van de op-
  • Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de over- eengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdracht- gever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
  • Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden
  • Voor rekening van opdrachtgever komen:
   1. alle transport- of verzendkosten;
   2. kosten voor demontage- en montage;
   3. reis- en verblijfkosten en
  • Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft
  • Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
  • normale slijtage;
  • onoordeelkundig gebruik;
  • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  • installatie, montage, wijziging of reparatie door op- drachtgever of door derden;
  • gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;
  • gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.
  1. Geen garantie wordt gegeven op:
  • geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
  • het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
  • onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is
   • Het bepaalde in lid 3 t/m 8 van dit artikel is van overeen- komstige toepassing bij eventuele aanspraken van op- drachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

   

  Artikel 16: Klachtplicht

  • Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen be- roep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft
  • Wanneer bij een partijlevering het gebrek in de prestatie slechts één procent of minder van het aantal geleverde za- ken betreft, zal de opdrachtgever de gehele partij zonder enige aanspraak op de opdrachtnemer dienen te accepte-
  • Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben Als de be- talingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtge- ver uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schrifte- lijk hebben geklaagd.

  Artikel 17: Niet afgenomen zaken

  • Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te
  • Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verle- nen om opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.
  • Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever
  • Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is opdrachtgever, nadat opdrachtnemer hem in gebreke heeft gesteld, aan opdrachtnemer per overtreding een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maxi- mum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoe- ding op grond van de wet worden gevorderd.

   

  Artikel 18: Betaling

  • Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van op- drachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen
  • Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na factuurdatum.
  • Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeenge- komen geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdracht- nemer om inbetalinggeving.
  • Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op op- drachtnemer te verrekenen of om na nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op op- drachtnemer van toepassing is.
  • Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
   1. een betalingstermijn is overschreden;
   2. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 17;
   3. het faillissement of de surseance van betaling van op- drachtgever is aangevraagd;
   4. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
   5. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geli- quideerd;
   6. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.
  • Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom rente over die geldsom aan opdrachtne- mer verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop opdrachtgever de geldsom heeft vol- Als partijen geen uiterste dag van betaling zijn over- eengekomen is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na op- eisbaarheid. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de rentebere- kening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het be- drag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente
  • Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer ge- lieerde ondernemingen op Daarnaast is op- drachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden die aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder is op- drachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever geli- eerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot de- zelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelne- ming in de zin van artikel 2:24c BW.
  • Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is op- drachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-.

  Deze kosten worden berekend op basis van de volgende ta- bel (hoofdsom incl. rente):

  over de eerste € 3.000,-                            15% over het meerdere tot € 6.000,-                   10% over het meerdere tot € 15.000,-                                     8% over het meerdere tot € 60.000,-                                       5% over het meerdere vanaf € 60.000,-  3%

  De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn ver- schuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande bereke- ning volgt.

  • Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kos- ten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

  Artikel 19: Zekerheden

  • Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is op- drachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de ge- stelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in Op- drachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
  • Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
   1. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met opdrachtnemer;
   2. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
  • Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfs- uitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
  • Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft in- geroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Op- drachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.
  • Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeen- komst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoor- behoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet na-
  • Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen een pand- recht en een retentierecht.

  Artikel 20: Rechten van intellectuele eigendom

  • Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk ma- ker, ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, modellen of vin- Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve recht een octrooi, merk of model aan te vragen.
  • Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeen- komst geen intellectuele eigendomsrechten over aan op-
  • Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede) bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan opdrachtgever overgedragen. Op- drachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het nor- maal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet- exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicen- tie op de computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de licentie over te dragen of om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door op- drachtgever aan een derde, gaat de licentie van rechts- wege over op de verkrijger van de zaak.
  • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die op- drachtgever lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectu- ele eigendomsrechten van Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrek- king tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

   

  Artikel 21: Overdracht van rechten of verplichtingen

  • Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderlig- gende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, be- houdens voorafgaande schriftelijke toestemming van op- Dit beding heeft goederenrechtelijke wer- king.

   

  Artikel 22: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst

  • Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeg- gen of te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee in- Bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare vergoeding ver- schuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs.
  • Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door opdrachtnemer te maken kosten (regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel be- groot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die opdrachtnemer naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben gemaakt.

   

  Artikel 23: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  • Het Nederlands recht is van
  • Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
  • De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van ge- Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.