Privacyreglement V2023.01 NL

 

NFB Coating BV, gevestigd aan De Dieze 17-21 5684 PR Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
NFB Coating BV
De Dieze 17-21
5684 PR Best
+31 (0)499 33 55 00
www.nfb.nl 
privacy@nfb.nl
KVK : 17055937

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe NFB Coating BV met uw persoonsgegevens omgaat.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te
 2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame via email of social
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om vragen of klachten te beantwoorden
 • Het afnemen van klanttevredenheidsonderzoek
 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • NFB Coating BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

NFB Coating BV verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende juridische gronden:

 • Toestemming
 • Overeenkomst
 • Wettelijke verplichting

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres, telefoonnummer, (zakelijke) adresgegevens of andere contactgegevens
 • (Zakelijke) bankrekeningnummer
 • Bedrijfsgegevens
 • Gegevens over producten en/of diensten die u bij ons heeft aangeschaft of waar u interesse in heeft
 • CV, begeleidende brief en referenties
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website(s)
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@nfb.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NFB Coating) tussen zit.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader  van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij NFB Coating op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van NFB Coating bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de hostingpartij en IT- beheerder).

In de uitvoering van onze werkzaamheden, dienstverlening en marketingactiviteiten kunnen wij derde partijen inschakelen die in opdracht van ons diensten verlenen. Deze partijen zijn gebonden aan privacyverklaring die in een verwerkersovereenkomst zijn opgenomen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door middel van het bezoek aan een website worden opgeslagen op  het apparaat waarmee de website wordt bekeken, zodat het betreffende apparaat kan worden herkend.

Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies en het verwijderen ervan, is te vinden in de instellingen van de browser.

Een relatie kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn/haar browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In dat geval is het mogelijk dat relaties wellicht niet alle mogelijkheden van de website www.nfb.nl kunnen benutten.

De website van NFB Coating gebruikt Cookies.

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke Privacy beleid van Google Analytics.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt NFB Coating geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u  het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NFB Coating en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@nfb.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@nfb.nl

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen op de website steeds de laatste versie tonen. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. De huidige Privacyverklaring is geldig en dateert van 01-01-2023.