Privacy Policy NFB

 1. Contactgegevens
  Dit privacy beleid is van toepassing op gegevensverwerking door NFB Coating BV, De Dieze 17 - 21, 5684 PR Best Nederland.
  E-mail: info@nfb.nl
  Telefoon: +31 (0) 499 33 55 00
 2. Het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens en de aard en het doel van het gebruik ervan
  a) Bij het oproepen van onze website www.nfb.nl
  de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt, stuurt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamde logfile. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt gewist:
  IP-adres van de aanvragende computer
  Datum en tijdstip van toegang
  Naam en URL van het opgehaalde bestand
  Website van waaruit de toegang plaatsvindt (referrer URL)
  de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.
  Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw gegevens alleen in het kader van de wettelijke bepalingen voor de volgende doeleinden:
  Om een vlotte verbinding van de website te verzekeren
  Een comfortabel gebruik van onze website verzekeren
  Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem en
  voor andere administratieve doeleinden.
  Een zogenaamde “profilering” op basis van uw gegevens wordt door ons niet uitgevoerd.
  De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter S. 1, onder f), van de DSGVO. Ons rechtmatige belang vloeit voort uit de bovengenoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. In geen geval zullen wij de verzamelde gegevens gebruiken om conclusies te trekken over uw persoon.
  Verder maken we gebruik van cookies en analyseservices wanneer u onze website bezoekt. U vindt meer gedetailleerde uitleg in hoofdstuk 4 en 5 van dit privacy beleid.
  b) Door gebruik te maken van ons contactformulier
  Wij bieden u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen voor vragen van welke aard dan ook. Hiervoor is het noodzakelijk om een geldig e-mailadres op te geven, zodat we weten van wie de aanvraag afkomstig is en deze kunnen beantwoorden. Nadere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt. De gegevensverwerking met als doel contact met ons op te nemen wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. een DSGVO op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming. De persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld voor het gebruik van het contactformulier worden automatisch verwijderd na het invullen van het verzoek dat u hebt gedaan.
 3. doorgifte van gegevens
  Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere dan de hieronder genoemde doeleinden. Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden indien
  u heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de DSGVO.
  de openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO noodzakelijk is voor de stelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger beschermingswaardig belang heeft bij de openbaarmaking van uw gegevens
  in het geval dat er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder c), van de DSGVO.
  Dit is wettelijk toegestaan en vereist voor de verwerking van contractuele relaties met u in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO.
 4. cookies
  We gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die automatisch worden aangemaakt door uw browser en worden opgeslagen op uw eindapparaat (PC, laptop, tablet, smartphone of gelijkaardig) wanneer u onze site bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.
  In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij onmiddellijk op de hoogte zijn van uw identiteit.
  Het gebruik van zogenaamde sessiecookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken, bijv. om te herkennen dat u reeds afzonderlijke pagina’s van onze website heeft bezocht. De cookies worden automatisch verwijderd nadat u onze site heeft verlaten.
  Daarnaast maken we ook gebruik van tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die gedurende een bepaalde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en welke vermeldingen en instellingen u hebt gemaakt, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren.
  Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om onze diensten voor u te optimaliseren (zie punt 5). Deze cookies stellen ons in staat om automatisch te herkennen dat u al bij ons bent geweest wanneer u onze site opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.
  De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor bovengenoemde doeleinden om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
  De meeste browsers accepteren automatisch cookies. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig deactiveren van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.
 5. gebruik van social media plug-ins
  Deze website maakt gebruik van Facebook Social Plugins, die worden aangeboden door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA). De integratie is te herkennen aan het Facebook-logo of aan de termen “Like”, “Like”, “Like”, “Share” in de kleuren Facebooks (blauw en wit).
  Informatie over alle Facebook-plugins vindt u in de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
  De plugin zorgt voor een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-servers. De exploitant van de website heeft geen invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plugin aan de servers van Facebook Inc. doorgeeft. Informatie hierover vindt u hier: https://www.facebook.com/help/186325668085084. De plugin informeert Facebook Inc. dat de gebruiker deze website heeft bezocht. Het is mogelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Als u tijdens uw bezoek aan deze website bent ingelogd op uw Facebook-account, wordt de bovengenoemde informatie aan dit account gekoppeld.
  Als u de functies van de plugin gebruikt – bijvoorbeeld door het delen of “linken” naar een bericht – wordt de betreffende informatie ook aan Facebook Inc. doorgegeven.
  Wilt u voorkomen dat de Facebook. Inc. van het koppelen van deze informatie aan uw Facebook-account, logt u alstublieft uit bij Facebook voordat u deze website bezoekt.
 6. contactformulier en e-mail contact
  6.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
  Er is een contactformulier op onze website dat gebruikt kan worden voor elektronisch contact. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:
  Uw naam
  e-mailadres
  uw bericht
  Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:
  Het IP-adres van de gebruiker
  datum en tijd
  Voor de verwerking van de gegevens zal uw toestemming worden verkregen tijdens het verzendproces en zal worden verwezen naar dit privacy beleid.
  Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.
  In dit verband worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.
  6.2 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
  De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO, indien de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die in het kader van de verzending van een e-mail worden doorgegeven, is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
  6.3 Doel van de gegevensverwerking
  De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient uitsluitend voor de verwerking van de totstandkoming van het contact. In het geval dat u contact met ons opneemt via e-mail, is dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens. De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.
  6.4 Duur van de opslag
  De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel van hun verzameling. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de per e-mail verzonden gegevens geldt dat dit het geval is wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden geconcludeerd dat de zaak in kwestie eindelijk is opgehelderd. De persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist.
  6.5 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
  De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet. De herroeping kan te allen tijde per e-mail of per post naar het verantwoordelijke kantoor (zie hierboven) worden gedaan. In dit geval worden alle persoonlijke gegevens die in de loop van het contact zijn opgeslagen, gewist.
 7. rechten van de betrokkenen
  Je hebt het recht, om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met Art. 15 DSGVO. U kunt met name informatie vragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande duur van de opslag, het bestaan van een recht op correctie, annulering, beperking van de verwerking of verzet, het bestaan van een recht van beroep, de oorsprong van uw gegevens, indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan.
  in overeenstemming met Art. 16 DSGVO, de onmiddellijke verbetering te eisen van de door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 17 DSGVO, om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen op grond van art. 18 DSGVO, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking onrechtmatig is maar u weigert deze te verwijderen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 212 DSGVO in overeenstemming met Art. 20 DSGVO, om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke partij in overeenstemming met Art. 7 lid 3 DSGVO om uw eenmaal gegeven toestemming aan ons te allen tijde in te trekken. Als gevolg hiervan mogen we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming niet langer voortzetten voor de toekomst en een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 DSGVO In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende instantie van uw gebruikelijke woonplaats of werkplek of tot ons kantoor.
 8. recht van bezwaar
  Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 letter f DSGVO, heeft u het recht om, in overeenstemming met art. 21 DSGVO, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien er redenen zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie of indien het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen bezwaarrecht, dat door ons wordt uitgevoerd zonder dat er sprake is van een bijzondere situatie. Als u gebruik wilt maken van uw recht van herroeping of bezwaar, kunt u een e-mail sturen naar info@nfb.nl.
 9. gegevensbeveiliging
  Wij gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.
 10. actualiteit en wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring
  Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en dateert van april 2018.